privacyverklaring

AVG Nieuwe Europese Privacy regels
DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diŽtist of via de mail. Denk hierbij aan:


Waarom is dat nodig?
DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde Ďbijzondereí en/of Ďgevoelige persoonsgegevensí van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beŽindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@astiridholweg.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-30508446 of via info@astridholweg.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door DiŽtistenpraktijk Astrid Holweg kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@astridholweg.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de†Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.